Hoşgeldiniz  

Hacıbektaş İlicek Köyündeki PTT’ye Ait Eski Hizmet Binası İhale İle Satılacak

MS | 21 Ekim 2021 | Güncel, Tüm Manşetler A- A+

Hacıbektaş İlicek Köyündeki PTT’ye Ait Eski Hizmet Binası İhale İle Satılacak

Hacıbektaş İlicek Köyündeki PTT’ye Ait Eski Hizmet Binası İhale İle Satılacak

 

İlicek Köyünde bulunan PTT’ye ait eski hizmet binası ve arsa alanı ihale ile satışa çıkartıldı.

İlicek Köyü, 151 Parsel üzerindeki, tek katlı, arsa alanı 1.370 m2,  kapalı alanı 57 m2 olan Eski PTT Hizmet Binası ve arsa alanı,  KDV Hariç 46.000,00-TL muhammen bedelle ve  1.380,00-TL geçici teminat bedeli ile  04.11.2021 Perşembe günü Saat 10:30 ‘da ihale ile satılacak.

Kayseri PTT Başmüdürlüğünün yayınladığı satış ilanı şu şekilde;

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
KAYSERİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN

1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi mülkiyetine kayıtlı; Nevşehir İli, Hacıbektaş İlçesi, İlicek Köyü, 151 Parsel üzerindeki, tek katlı, arsa alanı 1.370 m2,  kapalı alanı 57 m2, muhammen bedeli KDV Hariç 46.000,00-TL (Kırk altı bin Türk Lirası) ile geçici teminat bedeli 1.380,00-TL (Bin üç yüz seksen Türk Lirası) olan Nevşehir İlicek Eski Hizmet Binası taşınmazının kapalı teklif açık artırma usulü ile 04.11.2021 Perşembe günü Saat 10:30 ‘da satışı yapılacaktır.

2) İhalenin yapılacağı yer: Kayseri PTT Başmüdürlüğü Alpaslan Mahallesi Farabi Cad. No:5 Melikgazi / Kayseri adresinde

İrtibat telefon no: 0352 223 70 90
Fax no: 0352 223 93 85

3) İhale konusu taşınmaza ait satış şartnamesi, bilgiler ve teklif mektubunun örneği Kayseri PTT Başmüdürlüğünden çalışma saatleri olan 08:30/12:30-13:30/17:30 içerisinde görülebilir ve 100,00-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

4) İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler

4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

      a) Gerçek kişiler için;
1) Kanuni ikametgah belgesi.2) Nüfus cüzdanı sureti.

 1. Tebligat için adres beyanı,
 2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti.
 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri.
 2. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 1. Satış şartnamesi 16. maddede belirtilen esaslara göre hazırlayacağı teklif mektubu.
 2. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri.
 3. Tabloda yazılan miktarda geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu.
 4. Her sayfası imzalı şartname (Ortak girişim olması halinde şartnameler ortakların tamamı tarafından imzalanacaktır.) ile şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
 5. İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya aslı noterce görülmüş tasdikli sureti. (Fotokopi olarak verilecek belgeler hiç verilmemiş sayılacaktır.)
 6. İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.
 7. İş ortaklığı beyannamesi.

4.2 İhaleye katılacakların ortak girişim olması halinde (a),(b),(c),(d),(f) bentlerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı sunulacaktır.

5) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için teklif mektubu ile birlikte taşınmazın muhammen bedeli üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı, 7. Maddede belirtilen evraklar ile birlikte en geç son teklif verme 04.11.2021 tarih ve 10:30 saatine kadar Kayseri PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

6) Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7) İhale aşamasından devir işlemi gerçekleşinceye kadar olan tüm masraflar (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, KDV, resim, harç, tapu alım masrafı ile diğer mali yükümlülükler) tamamı alıcı tarafından karşılanacaktır.

8) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

9) Taşınmazların satışı ile ilgili ihale 1. maddede belirtilen gün ve saatte Kayseri PTT Başmüdürlüğünde yapılacaktır.

10) PTT, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.     

Kaynak: Haber Hacıbektaş                   
Etiketler: ,
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

EN SON HABERLER

Sosyal Hesaplar

© 2021 Haber Hacıbektaş Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.